Tính năng sửa tiêu đề danh mục trong web

Tiêu đề danh mục là tiêu đề mấy mục module nội dung của web
Vào trang admin, tìm mục “Quản lý ngôn ngữ”

Nhấn nút sửa màu xanh dương, sửa xong tên thì LƯU lại.