Thay đổi menu trái của web

Menu trái là danh mục sản phẩm/dịch vụ nằm bên tay trái của website, bạn cũng có thể link thẳng bài viết về sản phẩm/dịch vụ vào vị trí này

menu trái-1

Để thay đổi menu trái, bạn truy cập vào admin của website mình, chọn Quản lý menu -> Menu trái

truy cập vào quản lý menu

thay đổi menu trái-2

Click để quay lại bài chính: Hướng dẫn sử dụng web