Hướng dẫn thêm tin tức/bài viết

Vào Quản lý nội dung
nhấn nút “Thêm” màu cam

Sau đó các thao tác nhập thông tin cũng giống như Thêm sản phẩm
Bạn có thể tham khảo cách thêm sản phẩm ở bài viết Hướng dẫn thêm sản phẩm cho web