Bảng giá thiết kế website, hosting và cài đặt SSL (https) tại SaiGonApp